AsTech-ийн ажилтнуудын хөгжил

Ажилтнуудын хөгжил, сургалтыг холбоо барих замаар зохион байгуулж болно

Лаурен Кравиц Боннет, доктор, CCC- SLP
Технологийн туслах мэргэжилтэн
703-228-6175
lauren.bonnet @apsva.us

Марбеа Таммаро, MEd, OTR / L
Технологийн туслах мэргэжилтэн
703-228-6054
marbea.tammaro @apsva.us