Хөгжлийн бэрхшээлтэй холбоотой холбоосууд

ADHD

Аутизм

Dyslexia

Хоёр удаагийн онцгой байдал