Тусгай боловсролын үйл явцын нөөц

2021 цагт Shot 11-01-11.28.26 Дэлгэц

Оюутныг дэмжих багийн уулзалтын удирдамж

Эрх олгох уулзалтын удирдамж

Ганцаарчилсан байдлаар бие даасан боловсролын хөтөлбөр (IEP) маягт

Дахин харах үнэлгээний төлөвлөлтийн уулзалтын маягт дээр

Гэнэтийн дахин үнэлгээний маягт дээр