Хөтөлбөр / үйлчилгээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд ба хөндлөнгөөс оролцох шаардлагатай байгаа хүмүүст зориулсан үйлчилгээний үнэлгээний үнэлгээ: Намар, 2019 он