Эрх олгох ажлын хуудас

Шинэ эрх ба дахин үнэлгээний уулзалт бүрт Зөвшөөрлийн баг (эцэг эх / асран хамгаалагчийг оролцуулан) анхаарч үзнэ.

1. үнэ цэнийн бууралт,

2. боловсролын гүйцэтгэлд үзүүлэх сөрөг нөлөө,

3. тусгайлан боловсруулсан зааварчилгааны хэрэгцээ

Баг нь хэлэлцүүлэг, баримт бичгийг хянах, хөгжлийн бэрхшээлтэй холбоотой тодорхой шалгуур үзүүлэлт, хасагдах хүчин зүйл, уулзалтын хураангуй дахь зөвлөмжийг багтаасан баримт бичгийг бүрдүүлэх ёстой. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 14 ангилал тус бүрт тохирох ажлын хуудсыг багийг удирдан чиглүүлэхэд ашигладаг.

Эрх олгох ажлын хуудас

Англи хэл (англи хэл):

Испани хэл (Испани):