Сарын элсэлт

Тухайн хичээлийн жилийн оюутны албан ёсны тоог сар бүрийн сүүлчийн хичээлийн өдөр авна. Статистикийг сургууль тус бүрээр нь ангилан харуулав.

2022-23 оны хичээлийн жил

Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2021-22 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2020-21 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар   (Сургуулийн код, "Hallmark Youth Care" гарч ирж байгаа тул үл тоомсорлож болохгүй)
Есдүгээр

2019-20 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2018-19 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2017-18 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын

Хоёрдугаар сар

Оны нэгдүгээр сарын

Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2016-17 оны хичээлийн жил

June
May

Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2015-16 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2014-15 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2013-14 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын

Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр

2012-13 оны хичээлийн жил

June

May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын

Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр