Түдгэлзүүлэлтийн мэдээлэл

Арлингтоны олон нийтийн сургуулийн захиргааны үйлчилгээний газар жил бүр түдгэлзүүлсэн мэдээллийг нэгтгэн Виржиниагийн сургуулийн аюулгүй байдлын үр дүнгийн хүрээнд муж улсад хүргүүлдэг. Нэмж дурдахад Мэдээллийн үйлчилгээ нь мэдээллийг түтгэлзүүлсэн, оюутны түр түдгэлзүүлсэн болон холбогдох g-ийн тоймыг харуулсан тайланг гаргаж сургууль тус бүрт гаргадагaps арьс өнгө / үндэс угсаагаар.