Оршин суух/хаяг баталгаажуулах

Сургуульд хамрагдах оршин суух газрын оршин суух журмыг Арлингтон хотын олон нийтийн сургуулийн бодлогын хүрээнд нарийвчлан боловсруулсан болно J-5.3.30. Сургуулийн дэмжлэг ба оюутны үйлчилгээний алба нь Арлингтон улсын сургуулиудын журмын дагуу орон нутгийн сургуулиудад оюутан элсүүлэх, хуваарилахад туслалцаа үзүүлдэг. Тус алба нь оршин суугч бус сургалтын төлбөр төлдөг оюутнуудыг элсүүлэх хүсэлтийг үнэлдэг.

Арлингтоны улсын сургуулиудад бүртгүүлэх үйл явцтай танилцана уу.