Мансууруулах бодис хэрэглэх талаар зөвлөгөө өгөх хүмүүс

Мансууруулах бодис хэрэглэх талаар зөвлөгөө өгөх хүмүүставтай морилно уу

Арлингтоны олон нийтийн сургуулийн эмийн бодисыг хэтрүүлэн ашиглах зөвлөхүүд нь бодисын хэрэглээтэй холбоотой асуудлаар яригдсан оюутнуудад нээлттэй байдаг. Бэлдмэл бодисыг хэтрүүлэн хэрэглэх зөвлөгч тус бүр сургуулийнхаа хэрэгцээнд нийцүүлэн урьдчилан сэргийлэх, эрт интервенц хийх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Тэд оюутнууд, гэр бүл, олон нийтийн бүлгийн хэрэгцээ шаардлагыг сонсох, үр дүнтэй хариу өгөхөд бэлтгэгдсэн байдаг.

Алсын хараа

APS дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн үр бүтээлтэй гишүүд болох оюутнуудыг төсөөлдөг. Оюутнууд тэсвэр тэвчээртэй, хүсэл эрмэлзэлтэй, өөртөө итгэлтэй байдаг; эрүүл шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа эрхэлдэг; хар тамхи, согтууруулах ундаагүй орчинг үнэлж, шаардлагатай үед дэмжлэг авах.

Эрхэм зорилго

Бодисыг зүй бусаар ашиглах зөвлөхүүд гэр бүл, олон нийттэй хамтран оюутны амьдралын хамгаалалтын хүчин зүйлийг сурталчилж, дэмжиж өгдөг тул оюутнууд боловсрол эзэмшиж, цаашдын ажилдаа ороход бэлтгэж болно.


Нууцлалын мэдээлэл

Нууцлалын мэдэгдэл: Хувь хүн бүр үйлчилгээ үзүүлэгчийн хадгалдаг эсвэл түүний талаар мэддэг бүх таних мэдээллийг нууцлах эрхтэй. Мужийн өөр хууль, дүрэм, эсхүл эдгээр журмаар үйлчилгээ үзүүлэгчээс тодорхой мэдээллийг задруулахыг тусгайлан шаардаагүй, эсхүл зөвшөөрөл өгөөгүй бол хувь хүн бүр үйлчилгээ үзүүлэгчээс өөрт нь болон түүний халамжийн талаарх мэдээллийг хуваалцахаас өмнө зөвшөөрөл өгөх эрхтэй.

Нууцлалын журам. 42 CFR Хэсэг 2: APS Бодисыг хэтрүүлэн хэрэглэх зөвлөхүүд өөрсдийн мэргэжлийн байгууллага-Архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэхтэй тэмцэх үндэсний зөвлөл (NAADAC) -ээс тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрддөг. Бодисыг буруугаар ашиглах зөвлөхийн нууцлалын кодыг холбооны хууль (42 USC Section 290dd-2) ба дүрэм журмаар (42 CFR Part 2) зохицуулдаг.12VAC35-115-80.