2022 оны зуны уртасгасан өдрийн хураамж

2022 оны Зуны Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөрийн Өргөтгөсөн өдрийн хураамжийг доор харуулав. Зөвхөн Арлингтон улсын сургуулиудын зуны сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүд Зуны өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

2022 оны зуны уртасгасан өдрийн хураамж