Холбоо барих

Хичээлийн хуваарь, тээвэрлэлт, сургуулиас гарахтай холбоотой асуулт байвал оюутантайгаа холбогдоно уу зуны сургуулийн сайт.

Бусад бүх асуултыг Зуны сургуулийн оффис руу хандана уу 703-228-8000 (зуны 7-р сонголт) эсвэл и-мэйл зуны сургууль@apsva.us.

Корина Коронел
Зуны сургуулийн зохицуулагч
Арлингтон хотын олон нийтийн сургууль
2110 Washington Blvd.
Арлингтон, VA 22204