Сургуулийн Удирдах зөвлөл / Удирдах ажилтны харилцаа

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн бодлого C-2.1 (боломжтой энд) сургуулийн зөвлөл ба ахлах ажилтны хоорондын харилцааг тодорхойлдог. Үүнд:

Сургуулийн Удирдах зөвлөл нь бодлогоо боловсруулж, гаргасан бодлогын дагуу удирддаг. Удирдах ажилтан сургуулийн системийн үйл ажиллагааг Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн бодлогын дагуу удирдан зохион байгуулдаг.

Журам, заавар

Удирдах зөвлөлөөс ахлагчийн зааварчилгаа, захиргааны асуудлаар хийсэн туршлага, ур чадварыг үнэлж, хүндэтгэн үнэлдэг. Ахлах ахлагч нь Арлингтон хотын олон нийтийн сургуулиудтай холбоотой асуудалд ТУЗ-ийн туршлага, төлөөлж буй нийгэмлэгийнхээ Удирдах зөвлөлийн холболт, үүрэг хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэж, үнэлдэг. Ахлах ахлагч ба Удирдах зөвлөлийн гишүүд нь хоёр талын харилцааны нууцлалыг хүндэтгэж, нээлттэй харилцаа, итгэлцлийн төлөө ажилладаг. Ахлах ажилтан нь зөвхөн Удирдах зөвлөлийн бүхэлд нь ажилладаг болохоос аль нэг гишүүнд хамааралгүй ажилладаг. Зөвхөн Удирдах зөвлөлөөс байгууллагын үүрэг гүйцэтгэж байгаа шийдвэрийг л ахлах удирдагч заавал биелүүлэх ёстой.

Ахлагч нь Удирдах зөвлөлийн бүх гишүүдтэй тэгш, тэгш, шударга ханддаг. Удирдах зөвлөлийн гишүүд ахлах ажилтан, ахлах ажилтнуудтай шууд ажилладаг бөгөөд ийм харилцаа холбоо нь чиглэл өгөхгүй, ажилтнууд чиглэл гэж ойлгодог үйл ажиллагааны чиглэлийг санал болгохгүй л бол. Зөвлөлийн гишүүд зохих ахлах ажилтнаар дамжуулан одоо байгаа мэдээллийн талаар хүсэлт гаргадаг. Удирдах зөвлөлийн гишүүд ахлагчаар дамжуулан шинэ мэдээлэл авах хүсэлт гаргадаг. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олон нийтийн хуралдаанаар уг зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь авч үзэх шаардлагатай гэж үзээгүй тохиолдолд Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл, туслалцаа авах хүсэлтийг хүндэтгэн үзэх болно.

Удирдах зөвлөл нь Удирдах зөвлөлийн хүрэхийг хүсч буй үр дүнг тодорхойлсон үйл ажиллагаа, бичгээр баримтлах бодлогоор удирдагчийг удирдан чиглүүлдэг. Сургуулийн системийн нөөц бололцоог харгалзан үзэж, хийж болох зүйлсийн талаархи хүлээлтийг тодорхойлоход Удирдах зөвлөл бодитой ханддаг. Ахлах ажилтан нь ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг сургуулийн зөвлөлд тайлагнадаг. Удирдах зөвлөлөөс удирдамж өгч болох цорын ганц гишүүд бол ахлах ахлагч ба зөвлөлийн ажилтан юм. Удирдах зөвлөлийн гишүүн гишүүн аль ч гишүүнд чиглэл өгч болохгүй. Ахлагч нь нийт байгууллагын амжилтанд хариуцлага хүлээнэ. Удирдах зөвлөл жил бүр ахлагчийн гүйцэтгэлийг үнэлдэг. Ахлагч нь Удирдах зөвлөлийн зорилгод хүрэхэд сургуулийн зөвлөлийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

Зөвлөл нь үнэлгээ хийхээс өмнө хүлээгдэж буй зүйлээ тодорхой гаргаж, мэдээлэх үүрэгтэй. Удирдах зөвлөл нь хүлээлтийг тодруулахдаа нямбай, нягт нямбай байх болно. Удирдах зөвлөл нь ахлах ажилтны ажлын гүйцэтгэлд системтэй, шударга, үр дүнтэй хяналт тавьж ажиллана. Удирдах зөвлөл нь хяналт шинжилгээний мэдээллийг тайлан, үнэлгээ, судалгаа, ахлах ажилтны бусад мэдээлэл, олон нийтийн саналыг авах замаар олж авна.

Иргэдийн санаа зовнилыг танилцуулахдаа ТУЗ-ийн гишүүд нь зохих дарааллаар (багш, үндсэн ажилтан, захиргааны ажилтан, Захиргааны ажилтан) зохих дарааллаар удирддаг. Эргэлзээтэй байгаа тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүд нь Superinendentent-тэй холбогддог.