IX гарчиг

1972 оны Боловсролын нэмэлт өөрчлөлтийн IX гарчиг нь холбооны доллар авдаг боловсролын байгууллагуудад хүйсээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон холбооны иргэний эрхийн тухай хууль юм.

Арлингтон улсын сургуулиуд нь хүйс, бэлгийн чиг баримжаа болон/эсвэл хүйсийн баримжаа, илэрхийллээр нь ялгаварлан гадуурхах, тэр дундаа дарамт шахалтаас ангид боловсролын тэгш боломж, сургалтын орчныг бүрдүүлдэг. Арлингтон улсын сургуулиуд нь бүх оюутнуудын янз бүрийн хэрэгцээг хангах үүднээс боловсролын байгууламж, хөтөлбөр, үйл ажиллагаагаа тэгш эрхт байдлын үүднээс зохион бүтээдэг.

 

IX нэрийн зохицуулагч:
Доктор Жаннет Аллен
jeannette.allen @apsva.us