IX гарчиг

1972 оны Боловсролын нэмэлт өөрчлөлтийн IX гарчиг нь холбооны доллар авдаг боловсролын байгууллагуудад хүйсээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон холбооны иргэний эрхийн тухай хууль юм.

Арлингтон улсын сургуулиуд нь хүйс, бэлгийн чиг баримжаа болон/эсвэл хүйсийн баримжаа, илэрхийллээр нь ялгаварлан гадуурхах, тэр дундаа дарамт шахалтаас ангид боловсролын тэгш боломж, ажиллах, суралцах орчныг бүрдүүлдэг. Арлингтон улсын сургуулиуд нь бүх оюутнуудын янз бүрийн хэрэгцээг хангах үүднээс боловсролын байгууламж, хөтөлбөр, үйл ажиллагаагаа тэгш эрхт байдлын үүднээс зохион бүтээдэг.

 

IX нэрийн зохицуулагч:
Градис Цагаан
Сургуулийн уур амьсгал, соёлын захирал
gradis.white@apsva.us
703-228-6187

Арлингтон хотын олон нийтийн сургууль
Сифакс боловсролын барилга
2110 Washington Blvd
Арлингтон, VA 22204