Từ chối trách nhiệm

Chính sách của Trường Công Arlington là nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tình trạng kinh tế, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính và / hoặc khuyết tật. Chính sách này cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng với các khóa học và chương trình, dịch vụ tư vấn và hướng dẫn, giáo dục thể chất và điền kinh, giáo dục nghề nghiệp, học liệu và các hoạt động ngoại khóa.

Các trường hợp vi phạm chính sách này phải được báo cáo cho Trợ lý Giám đốc, Trường học và Quan hệ Cộng đồng, theo số 703-228-6005.