Kiểm toán nội bộ

Hội đồng Trường Arlington cam kết đảm bảo rằng công quỹ được chi tiêu một cách khôn ngoan, hoạt động hiệu quả và có đầy đủ tính minh bạch và tuân thủ trong tất cả APS các hoạt động kinh doanh. Hội Đồng Nhà Trường chỉ đạo Giám Đốc Học Khu trong những vấn đề này bằng cách thông qua ngân sách và thiết lập chính sách của Hội Đồng Nhà Trường. Cùng với Giám Đốc Học Khu và Ban Giám Hiệu chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của hệ trường.

Để hỗ trợ họ hoàn thành trách nhiệm của mình, Hội đồng trường đã thành lập một Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm một Giám đốc, Kiểm toán nội bộ, có trách nhiệm báo cáo cho Ủy ban kiểm toán. Cấu trúc báo cáo này được thành lập để đảm bảo Giám đốc Kiểm toán nội bộ độc lập với Quản lý quận và để đảm bảo rằng kết quả kiểm toán là khách quan và được truyền đạt trực tiếp tới Hội đồng trường. Kiểm toán nội bộ, theo định nghĩa của Viện Kiểm toán nội bộ, là một hoạt động thẩm định độc lập trong một tổ chức để xem xét các hoạt động như một dịch vụ để quản trị.

Mô hình APS Ủy ban Kiểm toán đã yêu cầu một so sánh độc lập về APS chi phí xây dựng mới cho các khu học chánh tương đương trong năm tài chính 18. O'Connor Construction Management, Inc. (OCMI), một công ty tư vấn chi phí và xây dựng độc lập, đã được chọn để thực hiện nghiên cứu này, một phần vì nó không có liên quan đến bất kỳ APS dự án đang xây dựng hoặc trong giai đoạn quy hoạch.  APS Kiểm toán nội bộ đã làm việc với APS nhân viên điều phối và giao tiếp APS thông tin cần thiết của O'Connor để hoàn thành dự án này.

Giám đốc Kiểm toán nội bộ- John Mickevice

E-mail: john.mickevice @apsva.us   Điện thoại: 703-228-6016

Báo cáo & Bản trình bày Kiểm toán

APS Báo cáo Kiểm toán Thường niên 2019

Phí hoạt động 2019


APS Báo cáo Kiểm toán Thường niên 2018

Giảm giá APS Đánh giá tài sản

Bồi hoàn trợ cấp y tế

Đánh giá về APS Nội dung được giao cho sinh viên


APS Báo cáo Kiểm toán Thường niên 2017


APS Báo cáo Kiểm toán Thường niên 2016

Kiểm toán tài chính thiết kế và xây dựng năm 2016


Báo cáo kiểm toán tiền lương 2015