Giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật và người lớn- ACI

Ủy ban Cố vấn Giáo dục Nghề nghiệp, Kỹ thuật và Người lớn xem xét chương trình giảng dạy tổng thể, phát triển các khuyến nghị để cải tiến và hỗ trợ giới thiệu các chương trình mới và / hoặc các lĩnh vực nghiên cứu mới. Ủy ban có khoảng 20 thành viên thường họp vào thứ Ba của tuần thứ ba của tháng từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX tại Trung tâm Giáo dục Syphax, nhưng đôi khi ở các địa điểm hoặc thời gian khác. Những người muốn phục vụ trong ủy ban phải có một số kiến ​​thức về lĩnh vực chủ đề hoặc thể hiện mức độ quan tâm cao đến các chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật. Để biết thêm thông tin về CTAE, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Ủy ban Cố vấn Giáo dục Nghề nghiệp, Kỹ thuật và Người lớn, vui lòng liên hệ với Văn phòng CTAE theo số 703.228.7207, hoặc liên lạc viên của ủy ban, ông Kris Martini, tại kris.martini @apsva.us