Khoa học Xã hội

Ủy ban Cố vấn Nghiên cứu Xã hội xem xét và đưa ra các khuyến nghị về chương trình giảng dạy môn xã hội ở tất cả các cấp lớp. Ủy ban thường họp vào Thứ Ba thứ 2 hàng tháng từ 7:30 đến 9:00 tối tại Trung tâm Giáo dục Syphax, 2110 Đại lộ Washington.

Để biết thêm thông tin về Văn phòng Nghiên cứu Xã hội, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Ủy ban Cố vấn Nghiên cứu Xã hội, vui lòng liên hệ với Văn phòng Nghiên cứu Xã hội theo số 703.228.6140, hoặc Người liên lạc nhân viên của ủy ban, Kerri Hirsch tại kerri.hirsch @apsva.us