Sức khỏe toàn diện

Sức khỏe toàn diện được quay và sản xuất bởi Phòng Truyền hình Giáo dục Arlington (AETV) hợp tác với Bộ Quan hệ Cộng đồng và Trường học Công lập Arlington. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin về thời gian phát sóng cáp khi chúng tôi chuyển sang kênh HD của mình. Để biết thêm thông tin về một chương trình hoặc phân khúc, vui lòng gọi 703-228-6005. Bạn có thể xem toàn bộ thư viện của chúng tôi trên YouTube bằng cách nhấn vào đây.