Trường Tiểu học - Sử dụng Năng lượng và Thẻ Báo cáo Năng lượng

Trường Công lập Arlington có hai mươi ba (23) trường tiểu học. Các trường tiểu học của chúng tôi hoạt động theo lịch trình dài hơn để phù hợp với các chương trình đặc biệt và một số trường hoạt động theo lịch trình quanh năm. Ngoài ra, hầu hết các trường tiểu học của chúng tôi mở cửa vào mùa hè cho các trại hè và các chương trình bồi dưỡng cho học sinh của chúng tôi và cộng đồng rộng lớn hơn.

Biểu đồ dưới đây cho thấy cường độ năng lượng của địa điểm trong ba năm tài chính qua. Cường độ năng lượng tại địa điểm được định nghĩa là lượng năng lượng được sử dụng tại địa điểm để bao gồm tiêu thụ điện và khí đốt tự nhiên chia cho tổng diện tích vuông của một cơ sở. Có thể tìm thấy thêm thông tin về trang web so với nguồn năng lượng nhấn vào đây..