Các trường trung học - Sử dụng năng lượng và Thẻ báo cáo năng lượng

Trường Công lập Arlington có ba trường trung học và một địa điểm có chương trình trung học / trung học cơ sở và chương trình Stratford của chúng tôi. Các trường trung học của chúng tôi được sử dụng rộng rãi bởi học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi. Các trường này hoạt động ít nhất 12 giờ một ngày và thường vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật để tổ chức các sự kiện như hội chợ việc làm, hội chợ khoa học, đoàn kịch, biểu diễn âm nhạc, sự kiện thể thao, trường hè và trại.

Biểu đồ dưới đây cho thấy cường độ năng lượng của địa điểm trong ba năm tài chính qua. Cường độ năng lượng tại địa điểm được định nghĩa là lượng năng lượng được sử dụng tại địa điểm để bao gồm tiêu thụ điện và khí đốt tự nhiên chia cho tổng diện tích vuông của một cơ sở. Có thể tìm thấy thêm thông tin về trang web so với nguồn năng lượng nhấn vào đây..