Đối tác môi trường

APS ghi nhận vai trò quan trọng của các đối tác trong cộng đồng trong việc giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu bảo tồn năng lượng và môi trường. Nhiều trường học của chúng tôi hợp tác với các tổ chức địa phương như Trung tâm Hỗ trợ Thực phẩm Arlington (AFAC) và Chương trình Chống Đói của họ. Ngoài ra, APS hợp tác chặt chẽ với Quận Arlington trong các nỗ lực năng lượng của họ và đã tham gia vào Kế hoạch Năng lượng Cộng đồng đang thực hiện.

Đối tác của chúng tôi bao gồm:

Chúng tôi mời bạn xem trình chiếu này mà chụp APS'hợp tác với các nhóm môi trường khác nhau, những người giúp nâng cao khả năng giảng dạy của học sinh.