Tư cách thành viên Ủy ban 2021-22

Ủy viên Ủy ban

Meredith Allen Nicole Croce Heather Dantzker Elenor Hodges
Gregory Lloyd Kate Marshall Leah Nichols Levi Novey
Cynthia Palmer Robin Puttock Sam Taggart Laura Watchman

Liên lạc sinh viên

  • Madeline Goff-Glennon, Trường trung học Wakefield
  • Eliza Gromada, Trường trung học Yorktown
  • Kate Haley, trường trung học Yorktown
  • Yesly Vasquez-Perez, Arlington Tech

Nhân viên Liaisons

  • Tiến sĩ Đạt Lê, Giám sát Khoa học
  • Cathy Lin, Giám đốc, Cơ sở vật chất & Vận hành