Báo cáo cuối năm

Vào cuối mỗi năm, Ủy ban Cố vấn của Giám đốc về Tính bền vững (SACS) sẽ đệ trình một báo cáo cho Giám đốc trong đó nêu bật những thành tựu chính của ủy ban và các khuyến nghị về cách tiếp tục.Hình ảnh trang cuối năm của SACSue advanhướng tới tầm nhìn làm cho Trường Công lập Arlington bền vững hơn. Các báo cáo từ mỗi năm có thể được xem dưới đây.