Đối với nhân viên tư vấn

Cố vấn - Để tư vấn cho sinh viên về ghi danh kép
Các tài liệu trong phần này để bạn sử dụng trong việc tư vấn cho sinh viên về việc ghi danh kép. Một số học sinh có thể muốn theo đuổi chứng chỉ Nghiên cứu Tổng quát - một năm đại học trước khi tốt nghiệp trung học. Một sinh viên muốn theo đuổi chứng chỉ đó phải học ít nhất 25% các lớp nâng cao của họ thông qua đăng ký kép (9 tín chỉ.) Các lớp đăng ký kép cho các mục đích của chứng chỉ này sẽ là các khóa học NOVA. Thông tin về Chứng chỉ Nghiên cứu Tổng quát được bao gồm trong phần này của APS trang web.

Thông tin và Biểu mẫu: