Hội đồng Cố vấn về Dạy & Học (trước đây là ACI)

Ủy ban Cố vấn Nghệ thuật hỗ trợ quá trình học tập tuần tự và toàn diện trên các lĩnh vực nghệ thuật. Các thành viên tìm cách phản ánh sự đa dạng về tài năng có trong học sinh theo học các Trường Công lập Arlington. Nhóm đóng vai trò như một nhà vận động tích cực cho việc giáo dục nghệ thuật cho cộng đồng. Ủy ban họp vào thứ Tư thứ hai của tháng từ 7:00 đến 8:30 tối tại Trung tâm Giáo dục Syphax, 2110 Washington Blvd. Để biết thêm thông tin về Giáo dục Nghệ thuật, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Ủy ban Cố vấn Giáo dục Nghệ thuật, vui lòng liên hệ với Văn phòng Giáo dục Nghệ thuật theo số 703.228.6170, hoặc liên lạc viên của ủy ban, Pam Farrell, tại pam.farrell @apsva.us.

 

Để biết thêm thông tin về toàn bộ ACTL, vui lòng truy cập Hội đồng Cố vấn về Dạy & Học.

Engage-logo2-300x255_NR

Tham gia với chúng tôi!