Tham dự

Đi học thường xuyên là rất quan trọng cho sự thành công trong học tập. Ở Virginia, việc đi học là bắt buộc như một phần của Luật Đi học Bắt buộc của Virginia. Thúc đẩy việc đi học đều đặn đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cộng đồng, do đó, sự hỗ trợ từ phụ huynh, nhân viên nhà trường và các cơ quan cộng đồng là rất quan trọng để giúp đảm bảo rằng tất cả học sinh Arlington đạt được thành công trong học tập.

Chính sách Đi học của Trường Công lập Arlington