Kế hoạch cải thiện vốn (CIP)

Hai năm một lần, Hội đồng Nhà trường thông qua Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP) nhằm giải quyết APS nhu cầu vốn — các khoản đầu tư cần thiết để cải thiện hoặc nâng cao cơ sở hạ tầng của các trường học — trong mười năm tới. CIP bao gồm các dự án vốn lớn, chẳng hạn như trường học mới và bổ sung trường học, cũng như các dự án bảo trì lớn và xây dựng nhỏ.

Để đối phó với môi trường không chắc chắn và những thách thức kinh tế và hoạt động do đại dịch COVID-19 gây ra, Trường Công lập Arlington (APS) cách tiếp cận đối với quy trình CIP FY 2021 phù hợp với quy trình của Quận bằng cách chỉ giải quyết các nhu cầu vốn thiết yếu trong CIP một năm, sau đó là CIP tạm thời dài hạn hơn vào Mùa xuân năm 2021. Sự khác biệt này so với CIP 10 năm điển hình cho phép chúng tôi sử dụng hiệu quả các nguồn lực hạn chế để bổ sung năng lực, duy trì và cải thiện cơ sở vật chất hiện có, đồng thời tiếp tục lập kế hoạch cho môi trường học tập an toàn, lành mạnh và hỗ trợ mà học sinh của chúng tôi có thể học tập và phát triển. Khi thông qua CIP FY 2021, Hội đồng Nhà trường đã chỉ đạo Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Francisco Durán chuẩn bị CIP Tạm thời kéo dài từ 2022 đến XNUMX năm cho năm tài chính XNUMX tiếp tục lập kế hoạch cho sự tăng trưởng ghi danh trong tương lai và nhu cầu cơ sở vật chất.

NĂM 2022 - 2024 Kế hoạch cải thiện vốn

Thông qua năm tài chính 2022 Kế hoạch cải thiện vốn

Tìm hiểu thêm về cách CIP được phát triển


CIP trước đó

XUẤT NHẬP KHẨU Kế hoạch cải thiện vốn

Mô hình Báo cáo cải thiện vốn năm tài chính 2021  bao gồm đề nghị của Ban Giám hiệu về việc áp dụng CIP FY 2021 (xem Phụ lục A) và một bảng cung cấp tổng quan về mọi dự án CIP đã được phê duyệt, chi phí của chúng và tiến trình phát hành trái phiếu (xem trang 8).

Thông qua năm tài chính 2021 Kế hoạch cải thiện vốn

Câu hỏi thường gặp về Trái phiếu học đường năm 2020  I  Bono Escolar 2020  | 2020 የትምህርት ቤት ቦንድ  |  2020 оны Сургуулийн бонд  |  سندات مالية مدرسية لعام 2020

NĂM 2019 - 2028 Kế hoạch cải thiện vốn

NĂM 2017 - 2026 Kế hoạch cải thiện vốn

NĂM 2015 - 2024 Kế hoạch cải thiện vốn

NĂM 2013 - 2022 Kế hoạch cải thiện vốn

Kế hoạch cải thiện vốn năm tài chính 2011-2016

Kế hoạch cải thiện vốn năm tài chính 2009-2014

Kế hoạch cải thiện vốn năm tài chính 2007-2012