Yếu tố quy hoạch

Một phần lớn ngân sách của các trường được tính theo công thức. Những công thức này thường được gọi là “các yếu tố lập kế hoạch”. Việc phân bổ kinh phí sử dụng công thức dựa trên dự báo tuyển sinh được thực hiện để đảm bảo sự công bằng về tài trợ giữa các trường và chương trình. Tất cả các trường ở Arlington đều nhận được một mức hỗ trợ như nhau đối với những tài nguyên đó tùy thuộc vào công thức.

Mục đích của các yếu tố lập kế hoạch là cung cấp mức công bằng và nhất quán cơ bản cho nhân sự, thiết bị và vật tư để đáp ứng các mục tiêu giảng dạy và cung cấp đầy đủ hướng dẫn, cung cấp khả năng dự đoán liên quan đến việc lập kế hoạch ngân sách và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của tiểu bang.

Khi các trường bắt đầu vào tháng XNUMX, những thay đổi về số lượng tuyển sinh thực tế so với những gì đã được dự kiến ​​sẽ được xem xét để thay đổi nhân sự. Một quỹ dự phòng trong Phòng Nhân sự tài trợ cho việc bổ sung nhân sự cần thiết dựa trên ứng dụng hệ số kế hoạch.