Xác minh việc làm

Cần bằng chứng về việc làm hoặc thu nhập?

Yêu cầu xác minh việc làm chỉ được chấp nhận dưới dạng điện tử thông qua biểu mẫu sau: Biểu mẫu yêu cầu xác minh nhân viên  

Tất cả các xác minh phải được chuyển đến Số công việc.

Số công việc là một dịch vụ tự động bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình xác minh. Dịch vụ an toàn này được sử dụng khi bạn cần xác minh việc làm cho các Dịch vụ Xã hội, đăng ký thế chấp hoặc cho vay hoặc một công việc, thuê một căn hộ hoặc bất kỳ trường hợp nào khác cần bằng chứng về việc làm hoặc thu nhập.

Cung cấp cho người cần bằng chứng về việc làm của bạn những thông tin sau:

  • Số an sinh xã hội của bạn
  • Trường Công lập Arlington - Mã nhà tuyển dụng: 14575

Các tùy chọn truy cập Số công việc cho người xác minh: www.theworknumber.com hoặc 1-800-367-5690.

Các tùy chọn truy cập Số công việc cho nhân viên: www.theworknumber.com hoặc 1-800-367-2884