Liên Hệ APS

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến, đề xuất và câu hỏi của bạn.

Liên hệ với APS nhân viên có câu hỏi hoặc thắc mắc:


Liên hệ với Quận:

(Để biết các địa chỉ liên hệ cụ thể của trường học, vui lòng truy cập các trang web riêng lẻ của trường học bằng cách sử dụng menu “Trường học của chúng tôi” ở đầu trang web này)

  • Địa Chỉ
  • Vì mục đích của Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), vui lòng chọn một trong các mục sau: * Yêu cầu

Xin lưu ý rằng thư từ qua email phải tuân theo Đạo luật Tự do Thông tin của Virginia (FOIA). Điều này có nghĩa là thư từ của bạn có thể được công khai nếu (1) nó liên quan đến APS doanh nghiệp, và (2) ai đó yêu cầu - ngay cả khi bạn đã yêu cầu giữ bí mật thông điệp của mình. Chỉ một số chủ đề được miễn khỏi các yêu cầu tiết lộ của Virginia như thông tin liên lạc về sinh viên có thể nhận dạng và thông tin nhân sự về cá nhân nhân viên.