Thông tin liên hệ nhân viên

Biểu trưng Ed dành cho người lớn, kỹ thuật và nghề nghiệpVăn phòng Giáo dục Nghề nghiệp, Kỹ thuật và Người lớn

Trung tâm Giáo dục Syphax 2110 Washington Blvd., Tầng 2, Arlington, VA 22204
Số trung tâm chào mừng 703-228-8000, Fax 703-228-2433

Christopher Martini, Giám đốc
703-228-7209

Phyllis Gandy, Giám sát, Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật
703-228-7213

Shari Brown, Điều phối viên, Dự án CÓ (Thanh niên Trải nghiệm Thành công)
703-228-7212

Rona Cox, Chuyên gia hành chính
703-228-7207

Pam Nagurka, Chuyên gia, K-12 STEM
703-228-7219

Raul Matos, Điều phối viên, Học tập Cộng đồng Arlington
703-228-7218

Lisa Eckerson, Trợ lý hành chính
703-228-7216

Jeaneth Mercado, Trợ lý thư ký, Học tập cộng đồng dành cho người lớn
703-228-7202

Jerri Young, Điều phối viên, GED
703-228-7220