Báo cáo Kết quả Năng lực CTE

Trường Công lập Arlington đã chuẩn bị một báo cáo cho thấy việc đạt được các năng lực cốt lõi của học sinh Giáo dục Kỹ thuật & Nghề nghiệp trong nửa đầu của năm học 2021-22. Báo cáo cung cấp so sánh mức độ đạt được của Quý 1 và Quý 2 về các năng lực được chia nhỏ theo chủng tộc, giới tính và các nhân khẩu học khác của học sinh. Đây là báo cáo mới nên không có số liệu so sánh với các năm trước.

Bài thuyết trình về kết quả kiểm tra năng lực cấp quận của CTE REV