Mục tiêu phục vụ người lớn

Mục tiêu phục vụ người lớn

  • Công bố thông tin về các cơ hội giáo dục của Bộ bằng các phương tiện truyền thông có sẵn cho tất cả người lớn trong quận.
  • Đưa ra các chiến lược để cộng đồng người lớn nói lên nhu cầu của mình và để Bộ thường xuyên đánh giá nhu cầu của người lớn đối với các chương trình cá nhân và nghề nghiệp.
  • Cung cấp cơ hội thường xuyên cho người lớn khám phá các sở thích và tài năng cá nhân và nghề nghiệp thông qua các cuộc hội thảo, hội thảo và các khóa học ngắn hạn.
  • Cung cấp các chương trình thường xuyên để giải quyết việc người lớn đạt được tiếng Anh và / hoặc các kỹ năng cơ bản cần thiết cho vai trò của họ với tư cách là công nhân, phụ huynh và lãnh đạo cộng đồng.
  • Cung cấp các chương trình liên tục cho người lớn để có được và nâng cao chứng chỉ học tập và kỹ thuật.