Mục tiêu phục vụ học sinh trung học

Mục tiêu phục vụ học sinh trung học

  • Phối hợp và hỗ trợ các cơ hội giảng dạy và thực nghiệm để khám phá và ứng dụng nghề nghiệp cụ thể cho tất cả học sinh trung học.
  • Phối hợp các dịch vụ ra quyết định nghề nghiệp để hỗ trợ học sinh khám phá các sở thích và tài năng nghề nghiệp cũng như lựa chọn các lựa chọn giáo dục trung học và sau trung học.
  • Phối hợp và tạo điều kiện cung cấp các lộ trình ngoại khóa để lựa chọn nghề nghiệp.
  • Phối hợp và tạo điều kiện cho việc cung cấp các khóa đào tạo hướng dẫn về kỹ năng làm việc và tạo cơ hội cho học sinh trung học trải nghiệm việc làm thông qua các chương trình giáo dục hợp tác, thực tập và các chương trình học vừa làm khác.
  • Xây dựng mối liên kết với các cơ sở giáo dục đại học địa phương và với các nhà tuyển dụng địa phương để đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch nhất có thể lên giáo dục sau trung học và với thế giới việc làm.