Trung học CTE

Các khóa học CTE trung học

Tất cả các trường trung học và chương trình trung học của Trường Công lập Arlington đều cung cấp Chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (Các Khóa học CTE). Ngoài ra, tất cả học sinh trung học có thể đăng ký tham gia các khóa học trong ngày học tại Trung tâm Hướng nghiệp Arlington. Giao thông vận tải được cung cấp.

Các khóa học chúng tôi cung cấp

Ở mỗi trường trung học, chúng tôi cung cấp các khóa học về Kinh doanh và Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, Khoa học Gia đình & Tiêu dùngGiáo dục công nghệ. Các dịch vụ khóa học nằm trong Chương trình học Trung học phổ thông và trên biểu mẫu yêu cầu khóa học của bạn trong Naviance. Nếu bạn cần hỗ trợ đăng ký các khóa học, hãy liên hệ với cố vấn trường học của bạn.

Bấm vào đây để xem một phiên được ghi lại về CTE ở trường Trung học.

Tất cả các khóa học được cung cấp tại Trung tâm Hướng nghiệp có thể được tìm thấy trong Chương trình học Trung học phổ thông cho SY 2021-2022. Đăng ký các lớp học trong Naviance. Cố vấn trường học của bạn có thể giúp bạn.