Trung học CTE

Các khóa học CTE trung học

Tất cả các trường trung học và chương trình trung học của Trường Công lập Arlington đều cung cấp các khóa học Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE). Trong khi nhiều khóa học được giảng dạy trong mỗi trường trung học phổ thông toàn diện, Trung tâm Hướng nghiệp Arlington cung cấp các lựa chọn bổ sung. Tất cả học sinh trung học, lớp 9-12 có thể tham gia các khóa học trong ngày học tại Trung tâm Hướng nghiệp Arlington. Lưu ý rằng dịch vụ đưa đón đến và đi từ Trung tâm Hướng nghiệp Arlington được cung cấp.

Tất cả các khóa học CTE được trình bày chi tiết trong Chương trình học Trung học phổ thông cho SY 2022-2023. Đăng ký các lớp học trong Naviance và / hoặc liên hệ với cố vấn trường học của bạn.

Các khóa học CTE theo lĩnh vực chương trình

Chương trình học Trung học phổ thông

Nông nghiệp
Kinh doanh & Công nghệ thông tin (CNTT)
Truyền thông kỹ thuật số
Khoa học Gia đình & Tiêu dùng
Sức khỏe & Khoa học Y tế
Khoa học quân sự
Giáo dục công nghệ
  • Bản vẽ có sự hỗ trợ của máy tính (CAD)
  • Công nghệ xây dựng
  • Điện tử số
  • Kỹ Sư
  • Thiết kế trò chơi
Thương mại & Công nghiệp