APS & ACPD MOU

Trường Công lập Arlington (APS) & Biên bản ghi nhớ (MOU) của Sở Cảnh sát Quận Arlington (ACPD) - APS/ ACPD MOU đã được ký vào ngày 16 tháng 2018 năm XNUMX. MOU được mô phỏng theo Biên bản ghi nhớ về Mô hình Đối tác Thực thi Luật Trường học Virginia (MOU), được phát triển bởi Bộ Dịch vụ Tư pháp Hình sự Virginia (DCJS). ACPD &  APS cộng tác làm việc để đảm bảo MOU phù hợp với APS & Các chính sách & thông lệ ACPD. Trong suốt quá trình phát triển MOU, tài liệu đã được chia sẻ với các nhóm bên liên quan khác nhau:

  • Cha mẹ
  • TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG
  • Quản trị viên
  • Sinh viên

Phản hồi từ các nhóm bên liên quan cũng được đưa vào. MOU dưới đây:

APS-ACPD MOU 2018