APS Sở

APS Sơ đồ tổ chức (PDF)

Giám Đốc Điều Hành | Giám đốc Học vụ | Trưởng bộ phận hỗ trợ trường học | Chánh Văn Phòng Nhân Viên | Giám đốc Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập | Asst. Giám đốc quan hệ trường học & cộng đồng

Giám Đốc Điều Hành

Giám đốc Học vụ

Trưởng bộ phận hỗ trợ trường học

Chánh Văn Phòng Nhân Viên

Giám đốc Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

Trợ lý tổng giám đốc, Trường học & quan hệ cộng đồng

Bảng

Văn phòng Giám đốc