Thông tin cuộc họp FAC những năm trước

Ngày họp 2021-22 /Vị trí / Truyền thuyết / Phút

Ngày họp 2019-20 /Vị trí / Truyền thuyết / Phút

Ngày họp 2018-19 /Vị trí / Truyền thuyết / Phút

Biên bản cuộc họp 2017-18 / Truyền thuyết

Tiểu banTiểu ban FAC về Chính sách và PIP

Tiểu ban FAC về nhu cầu cơ sở vật chất trong tương lai

Biên bản cuộc họp 2016-17 / Truyền thuyết

Nhóm làm việc về ma trận chỗ ngồi FAC 1300

  • Tháng Một 4, 2017 - Phút
  • Tháng Một 12, 2017 - Phút
  • Tháng Một 25, 2017 - Phút
  • Tháng Một 30, 2017
  • Ngày 9 tháng 2017 năm XNUMX

Biên bản cuộc họp 2015-2016 / Truyền thuyết

Biên bản cuộc họp 2014-2015 / Truyền thuyết

Biên bản cuộc họp 2013-2014 / Truyền thuyết