Cập nhật cộng đồng - Khám phá sơ cấp

THÔNG BÁO VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC KHU DÂN CƯ GẦN ĐÂY VÀ / HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG HỌC.