APS iPad - Bắt đầu

nút ipadMô hình APS iPad được phát hành rất trực quan để sử dụng chỉ với ba nút! Tất cả các điều chỉnh khác được thực hiện thông qua Ứng dụng Cài đặt. Các nút được xác định trong hình bên phải.

  1. Nút Home
  2. Cài đặt
  3. Nút ngủ / thức
  4. thể tích

Một số điều quan trọng đối với các nút làm:

  • Bật iPad bằng cách nhấn nút Ngủ / Thức [3] trong 5 giây.
  • Nhấn nút Home [1] để đi đến Màn hình chính.
  • Nhấn vào ứng dụng Cài đặt [2] để kết nối với mạng WiFi tại nhà của bạn.
  • Nhấn nút Home [1] và sau đó nhấn Danh mục ứng dụng để cài đặt các ứng dụng khác.