Bảng điều khiển trạng thái hệ thống

APS Tình trạng hệ thống CNTT120px-Green_sphere Không có vấn đề được biết đến

Bảng điều khiển dịch vụ chính

Các liên kết dưới đây sẽ đưa bạn đến bảng điều khiển trạng thái của các nhà cung cấp dịch vụ chính của chúng tôi. Những bảng điều khiển này là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn gặp khó khăn với một dịch vụ cụ thể.

Trang tổng quan trạng thái của Google - https://www.google.com/appsstatus#hl=en&v=status

Nguồn cấp dữ liệu Twitter của Microsoft - https://twitter.com/MSFT365Statusref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

CanvasTrang tổng quan trạng thái của - https://status.instructure.com/

Bảng điều khiển trạng thái SeeSaw - https://status.seesaw.me/