Liên hệ với trường của bạn để được trợ giúp về kỹ thuật

Trong khoảng thời gian APS trường đóng cửa do COVID-19, nhân viên nhà trường sẽ theo dõi các biểu mẫu trực tuyến nơi gia đình có thể tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật với các thiết bị 1: 1 của học sinh. Nếu con bạn đang gặp sự cố kỹ thuật với thiết bị của chúng, cách nhanh nhất để giúp chúng trở lại và học hỏi là sử dụng các hướng dẫn khắc phục sự cố. Trong trường hợp bạn không thể giải quyết vấn đề, bạn có thể liên hệ với trường bằng liên kết được liệt kê bên dưới. Các biểu mẫu trực tuyến này được giám sát bởi người thật, vui lòng hiểu nếu phản hồi không phải là ngay lập tức.

Name email

Abingdon

online form

Arlington Community High School

online form

Arlington Science Focus

online form

Ashlawn

online form

Arlington Traditional School

online form

Alice West Fleet

online form

Barcroft

online form

Barrett

online form

Campbell

online form

Career Center/Arlington Tech

online form

Claremont

online form

Carlin Springs

online form

Dorothy Hamm

online form

Drew

online form

Discovery

online form

Eunice K Shriver

online form

Glebe

online form

Gunston

online form

HB-Woodlawn

online form

Hoffman-Boston

online form

Jefferson

online form

Jamestown

online form

Kenmore

online form

Key

online form

Long Branch

online form

Langston

online form

McKinley

online form

Montessori

online form

New Directions

online form

Nottingham

online form

Oakridge

online form

Randolph

online form

Swanson

online form

Taylor

online form

TMB Tech Help

tmbtechhelp@apsva.us

Tuckahoe

online form

Wakefield

online form

Washington-LIberty

online form

Williamsburg

online form

Yorktown

online form