Lịch các sự kiện

Văn phòng Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập cung cấp cho nhân viên nhiều cơ hội để tăng cường sự tham gia của họ với sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong nơi làm việc và lớp học. Đây chỉ là một vài sự kiện được cung cấp cho nhân viên.