Đầu vào cộng đồng CIP

Ủy ban tư vấn

Đầu vào từ Engage

  • Đầu vào của Cộng đồng CIP được đệ trình thông qua tương tác kể từ ngày 21 tháng 2018 năm XNUMX

Đầu vào từ Bảng câu hỏi cộng đồng trực tuyến trên CIP (đóng ngày 31 tháng 2018 năm XNUMX)

  • Đầu vào của Cộng đồng CIP, đến hết ngày 31 tháng 2018 năm XNUMX

Điều trần công khai về CIP được đề xuất trong năm tài chính 2019-28