Liên hệ với Nhóm tương tác

Nếu bạn có một mối quan tâm, yêu cầu hoặc đề xuất, chúng tôi muốn giúp đỡ!

Nhiều câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến một học sinh cụ thể có thể được giải quyết ở cấp trường. Bắt đầu bằng cách liên hệ với giáo viên của con bạn, nhân viên hỗ trợ trường học hoặc văn phòng lễ tân.
Để biết thêm cách liên hệ APS trường học và văn phòng, thăm Liên hệ APS.

Đối với các câu hỏi về APS Các sáng kiến ​​hoặc cách để tham gia, bạn có thể gửi email cho Engage with APS nhóm tham gia cộng đồng Hoặc điền vào mẫu dưới đây: