Tài nguyên kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược 2018-24 Cập nhật

trước APS Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược 2011-17          Kế hoạch chiến lược 2005-11

Tài nguyên được đăng gần đây

Báo cáo nhu cầu về cơ sở vật chất trong tương lai của FAC (Ngày 3 tháng 2018 năm XNUMX)

Nguồn từ Hội đồng quản trị nhà trường

Các tài nguyên bổ sung đã được đánh giá

Các nguồn do các Thành viên Ban Chỉ đạo cung cấp