Báo cáo tư vấn chứng khó đọc

Trong năm học 2015-16, APS đã ủy nhiệm cho một chuyên gia tư vấn xem xét công việc đang diễn ra trong APS để phục vụ học sinh được xác định là Dyslexic. Tiến sĩ Kelli Sandman-Hurley đã dành vài ngày ở Arlington để phỏng vấn các bên liên quan, quan sát các lớp học, và xem xét các tài liệu và quy trình. Báo cáo tham vấn cuối cùng của cô ấy có thể được đọc tại đây: APS Báo cáo tư vấn chứng khó đọc.