Can thiệp vào Ngữ văn Anh

Can thiệp vào Ngữ văn Anh

Trường Công lập Arlington (APS) có sẵn nhiều chương trình và phương pháp can thiệp dựa trên nghiên cứu. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sự can thiệp đọc cho bất kỳ học sinh nào cần được hướng dẫn và hỗ trợ rõ ràng hơn trong một hoặc nhiều lĩnh vực nhận biết ngữ âm, ngữ âm, từ vựng, hiểu và lưu loát. Học sinh tham gia can thiệp dựa trên nhu cầu cá nhân để nắm vững các kỹ năng đọc viết cụ thể để trở thành người đọc thành công, như một phần bổ sung cho hướng dẫn chính. Mỗi phương pháp can thiệp sử dụng đánh giá để xác định nhu cầu cá nhân cụ thể và cho phép giáo viên cung cấp hướng dẫn rõ ràng, thực hành có hướng dẫn và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.  APS cam kết hỗ trợ nhiều cấp độ cho tất cả học sinh, bắt đầu bằng việc giảng dạy chất lượng trong lớp học liên quan đến toàn bộ nhóm, nhóm nhỏ và các cơ sở cá nhân.

Để biết thêm thông tin về các cấp hướng dẫn cụ thể, vui lòng truy cập ATSS trang mạng.