Liên lạc gia đình song ngữ

Liên lạc gia đình song ngữ là một liên lạc phụ huynh song ngữ / song ngữ, làm việc chặt chẽ với các nhân viên khác của trường, bao gồm: Nhân viên văn phòng người học tiếng Anh, nhân viên giáo dục đặc biệt, giáo viên, quản trị viên, học sinh và phụ huynh, và với các chuyên gia trong cộng đồng. Liên lạc gia đình song ngữ phục vụ như một liên lạc giữa các gia đình khó khăn và nhà trường. Liên lạc gia đình song ngữ phiên dịch và dịch các giao tiếp không chính thức (họ không dịch các tài liệu pháp lý).

2021-22 Liên hệ gia đình song ngữ

Trường học Liên lạc gia đình song ngữ APS Số ô Email
Dự bị
Abingdon Aminta (Caty) Branco 703-969-0758 caty.branco @apsva.us
Lễ kỷ niệm Celia Arnade 703-969-1331 celia.arnade @apsva.us
Tập trung khoa học Arlington trống
Arl truyền thống Victoria Metz 703-969-4105 victoria.metz @apsva.us
Barcroft Marcelo Ribera 571-327-6875 juan.riberamendoza @apsva.us
Barrett Diana Bustamante 571-327-4262 diana.osorio @apsva.us
Campbell Joyce Navia Penaloza 571-970-7867 joyce.naviapenaloza @apsva.us
Đức Hồng Y Maria Montas 703-969-3725 maria.montas @apsva.us
Lò xo Carlin Lyzbeth Monard Eguren 703-969-3709 lyzbeth.monardeguren @apsva.us
Lò xo Carlin Ana (Beronica) Salas 703-969-0253 beronica.salas @apsva.us
Claremont Haydee Đại tá Jennings 703-969-3101 haydee.colon @apsva.us
Đã vẽ Evin Rodriguez 703-969-2633 evin.rodriguez @apsva.us
Đã vẽ Erika Ryan 571-329-5042 erika.ryan @apsva.us
Hạm đội Lidia Reyes 703-969-3682 lidia.reyes @apsva.us
Glebe Ana (Beronica) Salas 703-969-0253 beronica.salas @apsva.us
Hoffman-Boston. Mungunzaya (Zaya) Coughlin 703-969-3857 mungunzaya.coughlin @apsva.us
Hoffman-Boston. Augusto Wayar 703-969-0274 augusto.wayar @apsva.us
sự đổi mới Yazmin Murray 571-388-7065 yazmin.murray @apsva.us
Key Martha Gomez 703-969-3778 marta.gomez @apsva.us
Nhánh dài Evin Rodriguez 703-969-2633 evin.rodriguez @apsva.us
Montessori Henry Cardenas 571-327-4593 henry.cardenas @apsva.us
Gỗ sồi Hanim Magzoub 703-969-2954 hanim.magzoub @apsva.us
Randolph Elvira (Jackie) Garcia 703-969-2527 elvira.garcia @apsva.us
Taylor Celia Arnade 703-969-1331 celia.arnade @apsva.us
THỨ HAI
ACC Yesenia Martinez 703-969-4203 yesenia.martinez @apsva.us
ACHS Daniel Castillo 703-969-1755 daniel.castillo @apsva.us
Gunston Diana Claro Gerardino 703-969-2063 diana.clarogerardino @apsva.us
Hamm Henry Cardenas 571-327-4593
HBW Daysi Palomeque daysi.palomeque @apsva.us
Jefferson Irma DeLeon Veliz 571-481-7222 irma.deleonveliz @apsva.us
Kenmore Noemi Mitchovi 703-969-3963 noemi.yerovi @apsva.us
Kenmore Lainez 703-969-0080 alam.lainez @apsva.us
Swanson Nohra Rodriguez 571-249-0981 nohra.rodriguez @apsva.us
Wakefield Guerrero 571-439-1075 eddy.guerrero @apsva.us
Wakefield Martha Heredia 703-969-3780 martha.heringia @apsva.us
Wakefield Carlos Murillo 703-969-0367 carlos.murillo @apsva.us
WL Jimmy Carrasquillo 703-969-3329 jimmy.carrasquillo @apsva.us
WL David Hernandez 703-969-1791 david.hernandez @apsva.us
Yorktown Juan Peredo 703-969-3572 juan.peredo @apsva.us

 LƯU Ý: Các Giáo viên Chủ nhiệm giải quyết các trách nhiệm tại các trường không có Trợ lý Nguồn Liên lạc Gia đình Song ngữ.