Chuyên gia gia đình song ngữ

Screen Shot 2023-01-11 tại 3.41.03 PM

 

Chuyên gia Gia đình Song ngữ là người liên lạc với phụ huynh song ngữ/song văn hóa làm việc chặt chẽ với các nhân viên khác của trường, bao gồm: nhân viên Văn phòng Học viên Anh ngữ, nhân viên giáo dục đặc biệt, giáo viên, quản lý, học sinh và phụ huynh, và với các chuyên gia trong cộng đồng. Họ đóng vai trò là người liên lạc giữa các gia đình đa văn hóa và nhà trường. Chuyên Gia Gia Đình Song Ngữ cũng phiên dịch và dịch các thông tin liên lạc không chính thức (họ không dịch các tài liệu pháp lý).

El especialista en familias bilingües es un enlace de padres bilingüe/bicultural que trabaja en estrecha colaboración con otro personal de la escuela, incluido: el personal de la Oficina de Aprendices de Inglés, el personal de ducación especial, los maestros, los administradores, los estudiantes y los padres, y con los profesionales de la comunidad. El Especialista de Familia Bilingüe sirve como entre las familias biculturales y la escuela. Ellos tambien translatea y traduce comunicaciones formulaes (no traducen documentos legales).

22-23 CHUYÊN GIA CỦA GIA ĐÌNH BILINGUAL Biểu mẫu liên hệ

22-23 ĐẶC BIỆT TRONG GIA ĐÌNH BILINGÜES Formulario de contacto

TRƯỜNG HỌC

NGÔI TRƯỜNG

TÊN

TÊN

ĐIỆN THOẠI/ ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỜNG: (703)

 

E-MAIL
TIỂU HỌC (K-5)
Abingdon Caty Branco 228-6650/8453 Caty.branco @apsva.us
Trọng tâm Khoa học Arl NA NA NA
Ashlawn (.5) Celia Arnade 228-8292 Celia.arnade @apsva.us
Arlington truyền thống Victoria Metz 228-6290 Victoria.metz @apsva.us
Arlington truyền thống (.5) Zaya Coughlin Mungunzaya.coughlin @apsva.us
Barcroft Marcelo Ribera 228-8106 Juan.riberamendoza @apsva.us
Barrett 228-8530
Campbell Joyce Navia Penaloza 228-8442 joyce.naviapenaloza @apsva.us
Đức Hồng Y Maria Monta 228-2293 Maria.Montas @apsva.us
Lò xo Carlin (.3) xà lách beronica NA beronica.salas @apsva.us
Lò xo Carlin Sitllally Orozco 228-8407 sitlally.orozco @apsva.us
Lò xo Carlin (.5) Yazmin Murray n / a Yazmin.murray @apsva.us
Claremont Haydee Đại tá Jennings 228-2504 Haydee.colon @apsva.us
Phi hành đoàn (.5) Evin M. Rodríguez 228-8127 Evin.rodriguez @apsva.us 
Phi hành đoàn (.5)
Hạm đội Lidia Reyes 228-8203 Lidia.reyes @apsva.us
Glebe (.2) Ana Berónica Salas 228-2176 Beronica.salas @apsva.us
Hoffman-Boston (.5) Augusto Wayar 228-8607 Augusto.wayar @apsva.us 
Hoffman-Boston (.5) Zaya Coughlin 228-5845 Mungunzaya.coughlin @apsva.us
Đổi mới (.5) Yazmin Murray 228-2710 Yazmin.murray @apsva.us
Key Marta Gomez 228-8915 Marta.gomez @apsva.us
Nhánh dài (.5) Evin Rodríguez 228-4220 Evin.rodriguez @apsva.us
Montessori (.5) Henry Cardenas 228-8802 Henry.cardenas @apsva.us
Gỗ sồi Hanim Magzoub 228-8826 Hanim.magzoub @apsva.us
Randolph Jackie Garcia 228-8193 Elvira.garcia @apsva.us
Taylor (.2) Celia Arnade NA celia.arnade @apsva.us
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (6-8)
Gunston Maria romero 228-6930 maria.romero2 @apsva.us
ham (.5) Henry Cardenas 228-2928 henry.cardenas @apsva.us
Jefferson Irma DeLeon Veliz 228-5890 Irma.deleonveliz @apsva.us
Kenmore Noemi Mitchovi 228-6788 Noemi.yerovi @apsva.us
Kenmore (.5) Lainez 228-2256 Alam.lainez @apsva.us
Swanson Nohra Rodríguez 228-5507 Nohra.rodriguez @apsva.us
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (9-12)
HB Woodlawn Cổ điển Daysi 228-6366 Daysi.palomeque @apsva.us
Yorktown Erika Ryan 228-5392 Erika.ryan @apsva.us
Wakefield Guerrero 228-6729 Eddy.guerrero @apsva.us
Wakefield Carlos Murillo 228-6703 Carlos.murillo @apsva.us
Wakefield Martha Heredia 228-6748 Martha.heringia @apsva.us
Washington-Tự do Jimmy Carrasquillo 228-6239 Jimmy.carrasquillo @apsva.us
Washington-Tự do David hernandez 228-6268 David.hernandez @apsva.us
Washington-Tự do (.5) Lairet Rosario 228-6266 lairet.rosarionunez @apsva.us
Arl. Ctr nghề nghiệp Yesenia Martinez 228-5732 Yesenia.martinez @apsva.us
THAY THẾ
ACHS - (Ngày) Daniel Castillo 228-8227 Daniel.castillo @apsva.us
ACHS - (Buổi tối) David hernandez 228-5350 David.hernandez @apsva.us

 LƯU Ý: Các Giáo viên Chính xử lý các trách nhiệm tại các trường mà không có Chuyên gia Gia đình Song ngữ.